Klienci indywidualni

Kancelaria prawna zapewnia obsługę klientów indywidualnych w zakresie najważniejszych dziedzin prawa, jak również w sprawach wymagających specialistycznej wiedzy prawniczej. Świadczona pomoc prawna obejmuje doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, a także zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Oferujemy Państwu pomoc prawną w sprawach:

– odszkodowawczych
(m.in.: odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki, z tytułu szkody wyrządzonej przez osoby trzecie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tytułu szkody w postaci „zmarnowanego urlopu”, odszkodowania za błędy medyczne);

– z zakresu prawa rzeczowego
(m.in. o zasiedzenie nieruchomości, o ustanowienie lub zasiedzenie służebności drogi koniecznej, o ustanowienie służebności drogi koniecznej, sprawy wieczysto-księgowe, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, o naruszenie prawa własności, w tym własności nieruchomości, o zaprzestanie negatywnego oddziaływania na grunt sąsiedni, np. poprzez nadmierny hałas);

– z zakresu prawa spadkowego
(m.in.: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, w przedmiocie odpowiedzialności za długi spadkowe, o wydziedziczenie, o podważenie testamentu);

– z zakresu prawa rodzinnego
(m.in.: sprawy o alimenty, sprawa rozwodowe, o ustalenie kontaktów z dziećmi, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ubezwłasnowolnienie, o ustanowienie opiekuna lub kuratora);

– z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego
(m.in.: sprawy budowlane, sprawy wywłaszczeniowe, sprawy o umorzenie zaległości podatkowych, odwołania od decyzji organów rentowych – ZUS, KRUS, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);

– z zakresu prawa pracy
(m.in.: o zaległe wynagrodzenie, o zapłatę ekwiwalentu za zaległy urlop, o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o mobbing, o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu).