Przedsiębiorcy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów prawa.

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie:

 • zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego, fundacji czy stowarzyszeń, w tym wyboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej działalności z uwzględnieniem optymalnych warunków podatkowych;
 • bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w postaci sporządzania analiz, opinii prawnych, umów, statutów, regulaminów, prowadzenia negocjacji biznesowych, załatwiania spraw związanych z Ewidencją Gospodarczą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • prowadzenia postępowań przedsądowych i sądowych, zarówno w zakresie postępowań cywilnych, jak i administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych;
 • windykacji roszczeń względem osób trzecich, zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej oraz na etapie postępowań egzekucyjnych.

Ponadto oferujemy Państwo możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń otwartych oraz wewnętrznych, prowadzonych dla Państwa pracowników.

Mając na uwadze specjalizację prawników Kancelarii, nasza oferta kierowana jest w szczególności do przedsiębiorców budowlanych, przewoźników, przedsiębiorców turystycznych oraz podmiotów leczniczych.

Obsługa prawna przedsiębiorców budowlanych

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców budowlanych oferujemy:

 • analizę i przygotowywanie umów z kontrahentami, w szczególności umów o roboty budowlane i o podwykonawstwo;
 • przygotowywanie umów konsorcjum oraz obsługę prawną zespołów przedsiębiorców realizujących wspólne inwestycje budowlane;
 • opracowywanie skutecznych instrumentów ochrony prawnej przed niewypłacalnością inwestorów oraz kontrahentów;
 • prowadzenie postępowań sądowych względem nierzetelnych kontrahentów oraz inwestorów robót budowlanych zobowiązanych względem wykonawców oraz podwykonawców robót budowlanych.

Obsługa prawna przedsiębiorców przewozowych

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców transportowych oferujemy:

 • analizę i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności przewozowej;
 • przygotowywanie regulaminów niezbędnych dla prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;
 • pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń względem przedsiębiorców przewozowych oraz spedytorów;
 • pomoc prawną w zakresie dotyczących unormowań prawnych konwencji CMR oraz polskiego prawa przewozowego.

Obsługa prawna przedsiębiorców turystycznych

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców turystycznych oferujemy:

 • kompleksową obsługę prawną hoteli oraz podmiotów świadczących usługi hotelarskie w zakresie dotyczącym zaszeregowania i kategoryzacji, przygotowywania oraz wdrażania regulaminów porządkowych, a także opracowania i wdrażania polityki ochrony danych osobowych;
 • obsługę prawną organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, w szczególności w zakresie przygotowywania ogólnych warunków umów z uwzględnieniem orzecznictwa SOKiK dotyczącego klauzul niedozwolonych w turystyce, a także obsługi prawnej takich podmiotów w sporach z klientami dotyczącymi zarówno reklamacji imprez turystycznych, jak i odpowiedzialności za zdarzenia losowe w trakcie imprezy turystycznej;
 • obsługę prawną restauratorów oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie organizacji imprez okolicznościowych oraz cateringu.

Obsługa prawna podmiotów leczniczych

W zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych oferujemy:

 • pomoc prawną w zakresie zakładania działalności podmiotów leczniczych, także w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej umożliwiającej uniknięcie zakazu wynikającego z art. 132 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • pomoc prawną w zakresie sporządzania regulaminów podmiotów leczniczych oraz przygotowywania i analizy umów zawieranych w ich praktyce, w tym umów z NFZ;
 • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych z zakresie bieżącej działalności;
 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących m.in. odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne oraz naruszeń innych praw pacjenta.